• Đến đây cả lớp đã có thể lập kế hoach marketing online được chưa ? 😅
  • Đó là vai trò của bạn là một quản lý marketing trong tương lai. Lớp mình cần có thời gian và trãi nghiệm thì sẽ có thể lập được. 😇
  • Mình gửi bạn các bản mẫu sau, bạn tải về nghiên cứu và thực hành theo nhé gồm:
  • Bản mô tả chi tiết công việc của các vị trí trong marketing online gồm: Seo, Content, Social MKT, Ads và Manager